00800 2500 3500(gratis, ma-vr van 08:30-18 uur)

Privacybeleid

25.05.2022

Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van persoonsgegevens heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van Precon GmbH & Co. KG. Het gebruik van de internetpagina's van Precon GmbH & Co. KG is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Als u via onze website gebruik wilt maken van de speciale services van ons bedrijf, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is vereist, maar er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de land specifieke gegevensbeschermingsbepalingen van Precon GmbH & Co. KG. Via dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Precon GmbH & Co. KG heeft als verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel controller, een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen datatransmissies via internet beveiligingslekken hebben, waardoor absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke persoon vrij om op andere manieren persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

Het privacybeleid van Precon GmbH & Co. KG is gebaseerd op de terminologie die door de Europese richtlijn en regelgevende instanties is gebruikt bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om hier zeker van te zijn, willen we de gebruikte terminologie graag uitleggen.

We gebruiken onder andere de volgende termen in dit privacybeleid:

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of een identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). Een natuurlijk persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of als een of meer speciale kenmerken, zoals de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

de betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

Verwerken

Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Handelingen die hieronder vallen zijn: verzamelen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures, openbaar maken door indiening, verspreiden of andere vorm van verstrekking, matchen of linken, beperken, verwijderen of vernietigen.

Beperking van verwerken

Beperking van verwerken is: opgeslagen persoonsgegevens markeren met het doel toekomstige verwerking te beperken.

Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarmee bepaalde persoonlijke aspecten van natuurlijke personen worden geëvalueerd. In het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van die natuurlijke persoon.

Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens zodat persoonlijke gegevens niet langer aan een specifieke persoon worden gekoppeld zonder dat aanvullende informatie nodig is. Voorwaarde is dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en technische en organisatorische maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens toegewezen worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De verantwoordelijke voor verwerking of controller

De verantwoordelijke voor de verwerking of de controller, is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, instelling of ander orgaan, die alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken. Het doel en de middelen voor de verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten. De aanstelling van de controller of de specifieke criteria gebeurt op grond van het Unierecht of het nationale recht.

De verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie, die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, instantie of lichaam anders dan de betrokkene, de controller, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de controller of de verwerker zijn gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming dient vrijwillig en ondubbelzinnig gegeven te worden door middel van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling van de betrokkene. Hieruit moet blijken dat de betrokkene toestemming geeft voor de verwerking van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de controller

De verantwoordelijke persoon voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Precon GmbH & Co. KG

Friedensplatz 4 

DE - 64283 Darmstadt

Duitsland

Tel.: 06151 / 5009-0

E-Mail: team@precon.de

Website: www.precon.de

3. Naam en adres van de functionaris/vertegenwoordiger voor gegevensbescherming

De functionaris/vertegenwoordiger voor gegevensbescherming van de controller is:

Christoph Kluss

Rechtsanwalt

Martorffstr. 5

60320 Frankfurt/Main

Duitsland

Tel.: + 49 (0)69 562095

E-Mail: lawoffice@t-online.de

Website: https://www.haass-und-kluss.de

Voor vragen of suggesties over gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Cookies

De websites van Precon GmbH & Co. KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een internetbrowser op de harde schijf van een computer worden gezet en opgeslagen.

De meeste websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies hebben een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie; een reeks tekens die websites en servers koppelen aan de browser waarop de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers, de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Precon GmbH & Co. KG de gebruikers van zijn website voorzien van gebruiksvriendelijke diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder het instellen van cookies.

Door middel van een cookie kunnen we de informatie en aanbiedingen op onze website voor de gebruiker optimaliseren. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gemakkelijker te maken voor gebruikers om onze website te gebruiken. De gebruiker hoeft dan niet bij elk bezoek aan een website zijn inloggegevens opnieuw in te voeren. Dit wordt dan gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de webwinkel. De webwinkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan de browser zo instellen dat hij over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd. De gebruiker van de website kan de cookies dan steeds afzonderlijk accepteren of cookies voor bepaalde gevallen accepteren of uitsluiten. Ook kan de betrokkene op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kan echter de functionaliteit van onze website worden beperkt. 

Een gedetailleerde lijst van alle cookies en de mogelijkheid om hun instellingen aan te passen, vindt u HIER.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie.

De website van Precon GmbH & Co. KG verzamelt algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem verwijst naar onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Precon GmbH & Co. KG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website goed te kunnen leveren, (2) om de inhoud van onze website te optimaliseren, evenals de advertenties hiervoor, (3) om ook de permanente werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen, ( 4) om wetshandhavers de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door Precon GmbH & Co. KG met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren om de best mogelijke bescherming te bieden voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van de persoonsgegevens die door de betrokkene worden verstrekt.

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de controller te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die naar de controller worden verzonden, zijn afkomstig via een invoermasker dat voor de registratie is gebruikt. De persoonsgegevens die de betrokkene invoert, zijn uitsluitend voor intern gebruik door de controller en worden voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en onder toeziend oog is van de controller.

Door zich te registreren op de website van de controller, worden de datum en tijd van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens heeft als doel om misbruik van onze diensten te voorkomen. In geval van nood kunnen deze gegevens een overtreding ophelderen. Opslag van deze gegevens is in dit opzicht vereist om de controller te beveiligen. De gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze openbaar te maken of de openbaarmaking een strafvervolging dient.

De registratie van de betrokkene die vrijwillig zijn persoonsgegevens heeft verstrekt, valt onder de verantwoordelijkheid van de controller. De controller kan daarmee de betrokkene voorzien van inhoud of diensten die, vanwege de aard van de zaak, alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonsgegevens die bij de registratie worden verstrekt, op elk gewenst moment te wijzigen of volledig uit de database van de gegevensbeheerder te verwijderen.

De controller verstrekt op elk gewenst moment van de betrokkene informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de controller persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag. Alle gegevenssubjecten van de controller staan in deze context ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

7. Abonneren op onze nieuwsbrief

Via de website van Precon GmbH & Co. KG kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. De persoonsgegevens die de controller ontvangt, worden verkregen uit het invoermasker die de gebruiker heeft ingevuld om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. 

Precon GmbH & Co. KG informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig over aanbiedingen door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene is ingevoerd voor het versturen van nieuwsbrieven met behulp van de double-opt-in procedure. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres dezelfde is als de persoon die zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief. Persoonsgegevens die worden verzameld voor registratie van de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Abonnees voor de nieuwsbrief kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht indien nodig voor de werking van de nieuwsbriefdienst of registratie, bijvoorbeeld als een aanbieding in de nieuwsbrief is gewijzigd of bij technische wijzigingen. De verzamelde persoonsgegevens voor de nieuwsbriefdienst, worden niet overgedragen aan derden. Een abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment worden beëindigd door de betrokkene. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Dat kan via een link in de nieuwsbrief of via de contactgegevens op pagina 3.

8. Niewsbrief tracking

De nieuwsbrieven van Precon GmbH & Co. KG bevatten zogenaamde webbakens, ook wel web bugs of pixeltags genaamd. Een webbaken is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-format worden verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingesloten webbaken kan Precon GmbH & Co. KG achterhalen of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail door de betrokkene is gebruikt.

Persoonsgegevens die worden verzameld via webbakens in nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geëvalueerd om de levering van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de behoeften van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Betrokkenen kunnen op elk moment de toestemmingsverklaring herroepen via de double-opt-in procedure. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de controller verwijderd.Een uitschrijving van de nieuwsbrief Precon GmbH & Co. KG, wordt automatisch beschouwd als een annulering.

9. Postreclame en uw recht om bezwaar te maken

We behouden ons het recht om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen promotionele doeleinden. Bijvoorbeeld om per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze website optimaal te vermarkten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f AVG.

De reclamemailings worden geleverd als onderdeel van een verwerking namens ons door een serviceprovider waaraan we uw gegevens doorgeven. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde contactoptie.

10. Contact via de website

Wegens wettelijke voorschriften bevat de website van Precon GmbH & Co. KG informatie over elektronisch contact met ons bedrijf, rechtstreekse communicatie met ons en een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als de betrokkene contact opneemt met de controller per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een persoon aan de controller worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.

11. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De controller zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of indien de Europese wetgever of een andere wetgever vereist, zoals de wetten en voorschriften die voor de controller zijn voorgeschreven.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als de bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen of een andere bevoegde wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd volgens de wettelijke voorschriften.

12. Rechten van de betrokkene

Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese richtlijnen en regelgevende instanties, om van de controller te eisen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt. De betrokkene kan op elk gewenst moment gebruik maken van dit recht op bevestiging door contact op te nemen met een medewerker van de controller.

Recht op informatie

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens, heeft volgens de Europese richtlijnen en regelgevende instanties het recht om op elk moment kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. De Europese wet- en regelgever verstrekt de volgende informatie aan de betrokkene:

De verwerkingsdoeleinden

De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties.

Indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen. Indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur.

Bovendien heeft de betrokkene toegang tot informatie over de persoonsgegevens die zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de juiste garanties in verband met de verzending.

Wie dit recht op informatie wilt gebruiken, kan altijd contact opnemen met een medewerker van de controller.

Recht op rectificatie

Iedereen die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht, om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem/ haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om met een aanvullende verklaring de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens aan te vragen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als de betrokkene dit recht op rectificatie wenst te gebruiken, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Iedereen die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft volgens het recht, dat door de Europese richtlijnen en regelgevende instanties wordt verleend, om de controller onmiddellijke verwijdering van de betreffende persoonsgegevens te vragen, mits aan een van de volgende redenen is voldaan en de verwerking niet vereist is:

De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor bepaalde doeleinden die niet langer nodig zijn.

De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en heeft geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

De betrokkene dient een bezwaar in tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG

De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

Het verwijderen van persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan de wettelijke verplichting onder EU- of nationaal recht waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de AVG

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en de betrokkene verwijdering wenst van door Precon GmbH & Co. KG opgeslagen persoonsgegevens, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van Precon GmbH & Co. KG zorgt ervoor dat het verzoek voor verwijdering onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door Precon GmbH & Co. KG en als ons bedrijf verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 17, lid 1 van de AVG, dan zal Precon GmbH & Co. KG passende maatregelen nemen. Rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, zal Precon GmbH & Co. KG andere gegevenscontroleurs die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, informeren dat de betrokkene heeft gevraagd dat de andere controllers alle koppelingen naar deze persoonsgegevens, kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens verwijderen en tot dusver verwerking niet nodig is. De medewerker van Precon GmbH & Co. KG regelt het nodige in individuele gevallen.

Recht op beperking van verwerking

Iedereen die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende de periode dat de controller de juistheid van de persoonsgegevens moet verifiëren.

De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van persoonsgegevens.

De controller heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene eist dat deze beweringen doet, uitoefent of verdedigt.

De betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking op grond van artikel 21 lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon voorrang hebben boven die van de persoon in kwestie.

Als aan een van bovenstaande voorwaarden is voldaan en de betrokkene de beperking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Precon GmbH & Co. KG wenst op te vragen, kan deze op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van Precon GmbH & Co. KG start de beperking van de verwerking.

Recht op gegevensoverdracht

Volgens de Europese richtlijn en regelgevende instanties, heeft iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens het recht om zijn eigen verstrekte persoonsgegevens aan een verantwoordelijke, in te zien in een gestructureerd, consistent en machine-leesbaar formaat. Betrokkenen hebben ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon zonder belemmering door de controller van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 1, onder b) 2, onder a), van de AVG of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en verwerking door middel van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang of bij de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene bij het gebruik van zijn recht op gegevensoverdracht op grond van artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht te verwerven dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat dit geen gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Precon GmbH & Co. KG.

Recht op bezwaar

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien daartoe redenen zijn die voortkomen uit hun specifieke situatie, die is gegrond op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Precon GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als Precon GmbH & Co. KG persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan een direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Precon GmbH & Co. KG voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden zal Precon GmbH & Co. KG dit stoppen.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die verband houden met zijn / haar specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, die Precon GmbH & Co. KG gebruikt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 para 1 DS-BER, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een werknemer van Precon GmbH & Co. KG of een andere werknemer. De betrokkene is ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Iedereen die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals verleend door de Europese wetgever en de wetgevende macht, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, waardoor een juridisch effect ontketent of, op vergelijkbare wijze een negatieve invloed ontstaat, tenzij besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) toegestaan is volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de controller is onderworpen en die voor wetgeving passende maatregelen moet bevatten ter bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) vereist is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de controller of (2) het plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Precon GmbH & Co. KG passende maatregelen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te garanderen, waaronder ten minste het recht op een tussenpersoon van de kant van de controller, om zijn of haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wil laten gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

13. Privacybeleid en gebruik van Affilinet

De controller heeft geïntegreerde componenten van Affilinet op deze website. Affilinet is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.

Affiliate marketing is een vorm van internetmarketing waarbij commerciële exploitanten van websites, oftewel verkopers of adverteerders, reclame kunnen maken op websites van derden. De adverteerders belonen hun partners voor gegenereerde verkopen of leads die via de websites van derden, zoals verkooppartners, gelieerde ondernemingen of uitgevers, zijn geleverd. De verkoper of adverteerder plaatst via het affiliate netwerk een reclamemedium zoals reclamebanners, tekstlinks of een ander middel voor internetreclame, op de website van een gelieerde onderneming of via andere kanalen, zoals zoekwoordreclame of e-mailmarketing.

Het opererend bedrijf van affilinet is Affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland.

Affilinet plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Hierboven kunt u de lezen wat cookies zijn. De tracking-cookie van Affilinet slaat geen persoonlijke informatie op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant bemiddelt, evenals het ordernummer van de websitebezoeker en het aangeklikte reclamemedium worden opgeslagen. Het doel van de opslag van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen de adverteerder en de partner, die worden verwerkt via het aangesloten affiliate netwerk Affilinet.

De betrokkene kan op elk moment de plaatsing van cookies voorkomen via de instellingen van uw internetbrowser. Daarmee voorkomt u ook dat Affilinet een cookie in uw informatietechnologiesysteem plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door Affilinet zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Het privacybeleid van Affilinet is te vinden via https://www.affili.net/en/footeritem/datenschutz.

14. Privacybeleid en gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een online sociale ontmoetingsplaats, een online community, die gebruikers in staat stelt virtueel te communiceren en interactief samen te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor meningen en ervaringen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Via Facebook kunnen gebruikers van privé-profielen maken, foto's uploaden en contact maken via vriendschapsverzoeken.

Het opererend bedrijf van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, of als een betrokkene buiten de VS of Canada woont: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Bij elk bezoek aan de websitepagina’s die worden beheerd door de controller en waarop een Facebook-plug-in is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betrokkene automatisch opgestart en de geïntegreerde facebook-plug-in geactiveerd. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Door dit technische proces ontvangt Facebook informatie over de specifieke subpagina’s van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.

Wanneer de betrokkene ook op Facebook is ingelogd, herkent Facebook elk bezoek van de betrokkene aan onze website. Facebook houdt bij hoe lang de betrokkene op onze website blijft en onthoudt welke specifieke subpagina’s van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-plug-in en wordt toegewezen aan het Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de Facebook-buttons activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en bewaart deze persoonsgegevens.

Facebook verzamelt gegevens van de betrokkene via de Facebook-plug-in als die was ingelogd op Facebook en tegelijkertijd onze website heeft bezocht. Dat gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-plug-in klikt of niet. Als overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan hij de overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, is beschikbaar op https://www.facebook.com/about/privacy/ en biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Hier is ook informatie over de opties die Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook tegen te gaan. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te beperken.

15. Privacybeleid en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie).

De controller heeft op deze website de plug-in Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het onderzoeken, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over via welke website de betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor een de kosten-batenanalyse van de internetadvertenties en om de website te verbeteren.

Het opererend bedrijf van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd wanneer de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-plug-in is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, onlinerapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst cookies op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Hierboven kunt u lezen wat cookies zijn. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-plug-in is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een Google Analytics-plug-in gestart om gegevens naar Google te verzenden voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene. Die gebruikt Google onder andere om de herkomst van de bezoekers en aantal kliks bij te houden, die vervolgens provisiebedragen kunnen berekenen.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

Via onze website kan de betrokkene op elk moment de instelling van cookies, zoals hierboven beschreven, wijzigen in de instelling van de gebruikte internetbrowser waarmee hij permanent in tegenspraak is met de instelling van cookies. Deze instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Verder is er voor de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking van de websitegegevens die zijn gerelateerd aan het gebruik van deze website en die worden gegenereerd door Google Analytics. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar.Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere bevoegde, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Gedetailleerde informatie over Google Analytics is te vinden via https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Privacybeleid en gebruik van Google-remarketing

De controller heeft Google Remarketing-services geïntegreerd op deze website. Google-remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan laten zien aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf gebruiksvriendelijke advertenties maken en zo internetgebruikers op interesses gebaseerde advertenties toereiken.

Het Google Remarketing Services-bedrijf is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het Google Netwerk of via andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google bezoekers van onze website herkennen zodra hij andere websites bezoekt die ook zijn aangesloten op het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de service van Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de persoon zich automatisch met Google. Als onderdeel van dit technische proces genereert Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht, op te slaan. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

Via onze website kan de betrokkene op elk moment de instelling van cookies, zoals hierboven beschreven, wijzigen in de instelling van de gebruikte internetbrowser waarmee hij permanent in tegenspraak is met de instelling van cookies. Deze instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Ook heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen opgeven.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Privacybeleid en gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel van deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een online sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in staat stelt virtueel te communiceren en interactief samen te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor meningen en ervaringen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken privéprofielen maken, foto's uploaden en contact maken via vriendschapsverzoeken.

Het opererend bedrijf van Google + is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van onze websitepagina’s die door de controller worden beheerd en waarop een Google+ button is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch opgestart en de geïntegreerde Google+button geactiveerd. Door dit technische proces ontvangt Google informatie over de specifieke subpagina’s van onze website die door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Wanneer de betrokkene ook op Google+ is ingelogd, herkent Google elk bezoek van de betrokkene aan onze website. Google houdt de duur van het verblijf op onze website bij en onthoudt welke specifieke subpagina’s van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ button en wordt toegewezen door Google aan het Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene een van de Google+ -buttons activeert die op onze website is geïntegreerd en dus een Google+ 1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+ -gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de voorwaarden die door de betrokkene zijn geaccepteerd. Een Google + 1-verwijzing door de betrokkene op deze website wordt vervolgens verstrekt samen met andere persoonlijke informatie, zoals de naam van de Google + 1-account die wordt gebruikt door de betrokkene en de foto in andere Google-services die daarin zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld de zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, zoals op websites of in verband met advertenties opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonsgegevens die zijn opgeslagen op Google. Google registreert deze persoonsgegevens ook met als doel de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google+ -button als de betrokkene onze website heeft bezocht en tegelijkertijd is aangemeld bij Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google+ -button klikt of niet.

Als de betrokkene geen persoonsgegevens aan Google wil overdragen, kan dit worden voorkomen door zich af te melden bij zijn Google+ -account voordat hij onze website opvraagt.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Aanvullende Google-tips voor de Google+1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Privacybeleid en gebruik van Google AdWord

De controller heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders zowel Google als Google Netwerk-zoekmachine resultaten kunnen uitvoeren. Google AdWords staat een adverteerder toe om zoekwoorden in te stellen die alleen een advertentie in de zoekresultaten van Google weergeven wanneer de zoekmachine een zoekresultaat ophaalt. In het Google Netwerk worden advertenties gedistribueerd op actuele webpagina's met behulp van een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.

Het opererend bedrijf voor de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties weer te geven op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website komt, wordt een conversiecookie door Google opgeslagen in het informatietechnologiesysteem van Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Via de conversiecookie wordt, als de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een webwinkel, op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of de betrokkene die naar onze website kwam via een AdWords-advertentie naar onze website, inkomsten genereerde. Oftewel een aankoop voltooide of annuleerde.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties op onze website komt. Zo kunnen we het succes of falen van een AdWords-advertentie bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina's die door de betrokkene zijn bezocht. Iedere keer wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

Via onze website kan de betrokkene op elk moment de instelling van cookies, zoals hierboven beschreven, wijzigen in de instelling van de gebruikte internetbrowser waarmee hij permanent in tegenspraak is met de instelling van cookies. Deze instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een conversiecookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene voor elke gebruikte internetbrowser via de link www.google.com/settings/ads de gewenste instellingen opgeven.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

19. Privacybeleid en gebruik van Jetpack voor WordPress

De controller heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress plug-in, die extra functies biedt aan de beheerder van een website gebouwd in WordPress. Jetpack biedt de website-exploitant onder andere een overzicht van de bezoekers van de site. Door gerelateerde bijdragen en publicaties te delen of de mogelijkheid om inhoud op de site weer te geven, is het mogelijk om bezoekersaantallen te verhogen. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter wordt beschermd tegen brute force aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen die in de website zijn ingebouwd.

Het opererend bedrijf van de Jetpack-invoegtoepassing voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS. De onderneming maakt gebruik van de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Jetpack plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Wanneer een van de pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Jetpack-plug-in is geïntegreerd wordt opgevraagd, wordt automatisch de Jetpack-plug-in geactiveerd voor analysedoeleinden en overgedragen aan Automattic. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Automattic informatie over gegevens die vervolgens zullen worden gebruikt voor een overzicht van de websitebezoeken. De verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene te analyseren die de website van de controller heeft bezocht met het doel de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-plug-in worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder eerst de afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen. De gegevens worden ook aan Quantcast gemeld. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

Via onze website kan de betrokkene op elk moment de instelling van cookies, zoals hierboven beschreven, wijzigen in de instelling van de gebruikte internetbrowser waarmee hij permanent in tegenspraak is met de instelling van cookies. Deze instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Automattic/ Quantcast een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al zijn ingesteld door Automattic, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door de Jetpack-cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic / Quantcast worden gedetecteerd. Hiervoor moet de betrokkene de volgende link gebruiken om een opt-out cookie in te stellen: https://www.quantcast.com/opt-out/. De opt-out-cookie die is ingesteld tegen het bezwaar zal worden geplaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een tegenspraak worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw bezoeken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Door de opt-out-cookie in te stellen, is het echter mogelijk dat de website van de controller voor de betrokkene niet langer volledig bruikbaar is.

Het privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/.Het privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

20. Privacybeleid en gebruik van Webtrekk

De controller heeft Webtrekk-componenten op deze website geïntegreerd. Webtrekk is een combinatie van een analyse- en marketingoplossing in één systeem. Met Webtrekk kan de exploitant van de site gegevens verzamelen over het gebruik van de website en de marketingactiviteiten aanpassen.

Het opererend bedrijf van Webtrekk is Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland

Telkens wanneer een enkele pagina van deze site wordt geopend door de controller, verzamelt en slaat Webtrekk gegevens op voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Aan de hand van de verkregen gegevens worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gebruikt voor het analyseren van bezoekersgedrag en stellen ons in staat onze website te verbeteren. De gegevens die via de Webtrekk plug-in worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder eerst de nadrukkelijke toestemming van de betrokkene te hebben. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonsgegevens of andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

Webtrekk stelt een cookie in op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Webtrekk zal namens de controller de gegevens en informatie gebruiken die zijn verkregen via onze website om het gebruikersgedrag te evalueren van de betrokkene die onze website heeft bezocht. Bovendien zal Webtrekk de gegevens gebruiken om namens ons gebruikersactiviteitenrapporten te maken en om andere diensten aan ons bedrijf te leveren met betrekking tot het gebruik van onze website. Webtrekk combineert het IP-adres van de betrokkene niet met andere persoonsgegevens.

De betrokkene kan op elk moment de instelling van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, wijzigen in de instelling van de gebruikte internetbrowser waarmee hij permanent in tegenspraak is met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Webtrekk een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld door Webtrekk op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens via de Webtrekk-cookie, gerelateerd aan het gebruik van deze website en om de verwerking van deze gegevens door Webtrekk te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene de volgende link gebruiken om een opt-out cookie in te stellen: https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/. De opt-out-cookie die is ingesteld tegen het bezwaar zal worden geplaatst op het informatietechnologiesysteem dat wordt gebruikt door de betrokkene. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na een tegenspraak worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw bezoeken en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Door de opt-out-cookie in te stellen, is het echter mogelijk dat de website van de controller voor de betrokkene niet langer volledig bruikbaar is.

Het privacybeleid van Webtrekk is te vinden op https://www.webtrekk.com/en/warum-webtrekk/datenschutz/.

21. Privacybeleid en gebruik van YouTube en Vimeo

De controller heeft YouTube-plug-ins op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideo portaal waar gebruikers kosteloos video’s kunnen publiceren en voorzien van reclame kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of zelfgemaakte video's via het internetportaal beschikbaar zijn.

Het opererend bedrijf van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC en is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van onze websitepagina’s die door de controller worden beheerd en waarop een YouTube-plug-in (YouTube-video) is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch opgestart en geactiveerd met de geïntegreerde YouTube-plug-in en een illustratie weergegeven van het te downloaden YouTube-onderdeel. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces zijn YouTube en Google op de hoogte van de specifieke subpagina’a van onze site die door de betrokkene wordt bezocht.

Wanneer de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube via de geopende subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en is gekoppeld aan het individuele YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-plug-in altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij zijn YouTube-account voordat onze website wordt opgevraagd.

Het privacybeleid van YouTube is beschikbaar via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, hier vindt u informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

Vimeo video plug-ins

Op deze website is inhoud van externe aanbieders opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Vimeo LLC ("Provider"). De integratie van de video dient voor het behoud van onze legitieme belangen voor het optimaal vermarkten van ons aanbod, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f AVG. Vimeo wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS ("Vimeo"). Voor video's van Vimeo die op onze site zijn geïntegreerd, wordt de trackingtool Google Analytics automatisch geïntegreerd. We hebben geen invloed op de instellingen van de tracking en de resultaten van de analyse en kunnen die niet inzien. Ook worden via geïntegreerde video’s van Vimeo webbakens ingesteld bij de websitebezoekers.

Om de instelling van trackingcookies van Google Analytics te voorkomen, kunt u de opslag van cookies voorkomen door de juiste instelling van uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functionaliteiten van onze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de cookie die gegevens genereert gerelateerd aan uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres) verzamelt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor kunt u de browser plug-in downloaden en installeren via de link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Als alternatief voor de browser-invoegtoepassing kunt u op deze link [jat1] klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders evenals uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, kunt u het privacybeleid van Vimeo [jat2] raadplegen.

22. Bepalingen inzake gegevensbescherming aangaande het gebruik van Criteo

Deze website maakt bovendien gebruik van de dienst Criteo-Service van Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Met behulp van deze dienst krijgen gebruikers die onze website al eens hebben bezocht en interesse hebben getoond in ons aanbod, op deze website en op internetsites die eveneens gebruikmaken van de dienst Criteo-Service, doelgerichte advertenties te zien. De weergave van deze reclame geschiedt op basis van informatie over het bezoek van de desbetreffende internetsites, die o.a. in cookies op de computer van gebruiker zijn opgeslagen. Deze tekstbestanden worden in het kader van daaropvolgende bezoeken van de website uitgelezen voor doelgerichte aanbevelingen van producten. Voor dit doel wordt in de cookies een willekeurig gegenereerd identificatienummer op geslagen. Noch dit nummer noch de informatie over uw bezoeken van de internetsites kunnen daarbij naar u persoonlijk worden herleid. In geen geval worden deze gegevens gebruikt om u als bezoeker van onze websites persoonlijk te identificeren. U kunt verhinderen dat de informatie door de dienst van Criteo wordt opgeslagen of gebruikt, door op de link http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie te klikken en daar de schuifbutton onder ‘Opt-out’ op ‘ON’ te zetten. Als u ‘ON’ selecteert, wordt er in uw browser een nieuwe cookie (opt-out-cookie) geplaatst. Deze cookie geeft aan de dienst van Criteo het signaal door dat Criteo geen gegevens over uw gebruikersgedrag meer mag verzamelen of verwerken. U heeft de mogelijkheid om deze functie weer te activeren door de schuifbutton op ‘OFF’ te zetten. Let er wel op dat deze instelling in elke door u gebruikte browser moet worden doorgevoerd. Als alle cookies in uw browser worden gewist, dan gebeurt dit ook met de opt-out-cookie.

23. Bepalingen inzake gegevensbescherming aangaande het gebruik van Hotjar

Onze website gebruikt een plug-in van de aanbieder Hotjar Ltd. (St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, ‘Hotjar’) waarmee wij door middel van zogeheten ‘Heatmaps’ een analyse van bewegingen op onze website uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak gebruikers op welke buttons klikken. Daarnaast is het met behulp van de tool ook mogelijk om direct feedback in te winnen bij gebruikers van de website. Op die manier krijgen wij waardevolle informatie om onze website sneller en klantvriendelijker vorm te geven. Met Hotjar kunnen wij alleen achterhalen op welke button er wordt geklikt, de bewegingen van de muis, hoe ver er gescrold wordt, de beeldschermgrootte van het apparaat, apparaattype en browserinformatie. Bovendien ontvangen wij informatie over uw geografische locatie (land) en de voorkeurstaal om onze website weer te geven. Delen van de website waarop persoonsgebonden gegevens van u of derden worden getoond, worden door Hotjar automatisch verborgen en zijn dus nooit door de tool te achterhalen. Het gebruik van deze dienst geschiedt op grond van art. 6, lid 1, punt f), AVG en dient het gerechtvaardigd belang om onze website zo adequaat mogelijk en afgestemd op de vraag vorm te geven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een browseruitbreiding gebruiken die trackingdiensten blokkeert of u kunt via de instellingen van uw browser verhinderen dat er cookies worden geplaatst. U kunt bij het bezoek van een website die Hotjar gebruikt, bovendien verhinderen dat uw gegevens door Hotjar worden verzameld, door de volgende site te bezoeken: https://www.hotjar.com/opt-out en op ‘Hotjar deactiveren’ te klikken. Overige informatie inzake gegevensbescherming vindt u op de volgende website: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

24. Bepalingen inzake gegevensbescherming aangaande het gebruik van Site Search 360

Wij gebruiken op onze website de zoekfunctie Site Search 360 van de firma SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, Haus B/1 te 01067 Dresden. Deze zoekfunctie gebruiken we zodat u snel passende zoekresultaten krijgt nadat u uw zoekopdracht heeft ingetypt. 

Tijdens een bezoek van onze website worden geen data aan de aanbieder van de zoekfunctie verstuurd. Als u een zoekopdracht start, wordt uw zoekopdracht en uw IP adres aan de aanbieder verstuurd. De server van SEMKNOX GmbH staat in Duitsland en voldoet aan de in Duitsland geldende privacy bepalingen. SEMKNOX geeft bovendien aan, dat uw IP-adres met de zoekopdracht wel naar de server wordt verstuurd, maar niet op hun server wordt opgeslagen. Bovendien is de communicatie van onze website naar SEMKNOX versleuteld. 

Het is dus noch voor ons, noch voor de firma SEMKNOX mogelijk om door het gebruik van Site Search 360 meer te weten te komen over u als persoon. 

De inzet van  Site Search 360 heeft tot doel, u makkelijker en sneller bepaalde zoekopdrachten te kunnen uitvoeren op onze website. Daarmee is het gebruik ervan gelegitimeerd volgens Art. 6 Abs. 1f DSGVO.

25. HubSpot

Voor onze online marketingactiviteiten maken wij gebruik van HubSpot. Hubspot biedt een geïntegreerde softwareapplicatie waarmee wij verschillende aspecten van onze online marketing bestrijken.

Daaronder vallen onder andere:
• contentmanagement (website en blog)
• e-mailmarketing (nieuwsbrief, geautomatiseerde mailings, bijv. voor het beschikbaar stellen van downloads)
• social media publishing & reporting
• reporting (bijv. verkeersbronnen, bezoekersstromen, etc. ...)
• contactmanagement (bijv. het segmenteren van gebruikers & CRM)
• landingspagina’s en contactformulieren
• analyse, tracking en evaluatie van het gebruikersgedrag – o.a. door middel van cookies - ten behoeve van het optimaliseren en coördineren van marketingactiviteiten (U kunt te allen tijde het plaatsen van cookies verhinderen door een instelling van uw browser-software aan te passen of de reeds geplaatste cookies te wissen. Houd er echter rekening mee dat u door het uitschakelen van cookies eventueel niet alle beschikbaar gestelde services op onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.)

Deze informatie en de content van onze website wordt op de servers van onze softwarepartner HubSpot opgeslagen. Ze kunnen door ons worden gebruikt om in contact te komen met bezoekers van onze website en om vast te stellen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Dit houdt een gerechtvaardigd belang in zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Alle door ons verzamelde informatie is onderworpen aan deze bepaling inzake de gegevensbescherming en wij gebruiken haar uitsluitend voor het optimaliseren van onze marketing.
Conform art. 28 AGV hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met HubSpot Ierland en leven de daaruit voortvloeiende voorschriften volledig na.
HubSpot is conform de voorwaarden van het ‘EU - U.S. Privacy Shield Frameworks’ gecertificeerd en is onderworpen aan het TRUSTe 's Privacy Seal alsmede het ‘U.S. - Swiss Safe Harbor’ Framework.
Hubspot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland.

Contact:
HubSpot
2nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Ireland,
Telefoon: +353 1 5187500.

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Hubspot vindt u hier.
Meer informatie van HubSpot betreffende de Europese bepalingen inzake gegevensbescherming hier.
Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u hier en hier.

26. Paqato

Om u na de bestelling de opvolging van uw zending mogelijk te maken, gebruiken wij de dienst van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster (“Paqato”). Paqato verzendt in onze naam verzendingsinformatie en statusupdates m.b.t. de levering. Hiervoor geven wij aan DSGVO, conform art.6 alinea 1 lit. f, op basis van onze gerechtigde belangen voor een effectieve en informatieve klantencommunicatie en de tevens ook voor de klanten belangrijke transparante en betrouwbare verzendingsafwikkeling na de pakketafgave klantgegevens (e-mailadres, voor- en familienaam alsook het adres) samen met het verzendingsnummer door aan Paqato. De gegevens worden door Paqato niet doorgegeven aan derden en uitsluitend voor het boven vernoemde doel verwerkt.

27. Betaling: Privacybeleid en betalen via creditcard

De controller heeft geïntegreerde componenten van Unzer op deze website. Unzer is een online aanbieder van betalingsdiensten die aankopen via creditcards mogelijk maakt. Daarnaast biedt Unzer andere diensten zoals kopersbescherming of identiteits- en kredietcontroles.

Het opererend bedrijf van Unzer is Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg. Als de betrokkene tijdens het bestelproces "Creditcard" kiest als betaalmogelijkheid in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Unzer. Door een van de betalingsopties te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken of voor identiteits- en kredietcontroles.

De algemene persoonsgegevens die aan Unzer worden doorgegeven, zijn een voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een factuur of aflevering te verwerken. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens nodig die in verband staan met de betreffende bestelling. In het bijzonder kan er een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie zijn, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over het over het koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

De gegevensoverdracht is bedoeld voor identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De controller zal Unzer van persoonsgegevens voorzien, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonsgegevens die tussen Unzer en de controller worden uitgewisseld, worden door Unzer doorgegeven aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze gegevensoverdracht is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

Unzer draagt de persoonsgegevens ook over aan dienstverleners of onderaannemers, indien dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

Om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Unzer gegevens en informatie over het betalingsgedrag van de betrokkene, evenals waarschijnlijkheidswaarden[jat3]  voor mogelijk gedrag in de toekomst (de zogenaamde score). De berekening van de score wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij Unzer in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

De regels voor gegevensbescherming van Unzer zijn te vinden op https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van Worldpay. Worldpay is een online aanbieder van betalingsdiensten die aankopen via creditcards toestaat. Daarnaast biedt Worldpay andere diensten, zoals kopersbescherming of identiteits- en kredietcontroles.

Het opererend bedrijf van Worldpay is Worldpay (VK) Ltd., Herriotstrasse 1.60528 Frankfurt am Main.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online winkel "creditcard" selecteert als betalingsoptie, worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Worldpay. Door een van deze betalingsopties te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken of voor identiteits- en kredietcontroles. 

De algemene persoonsgegevens die aan Worldpay worden doorgegeven, zijn voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van een factuur of aflevering op afbetaling. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook de persoonsgegevens nodig die in verband staan met de betreffende bestelling. In het bijzonder kan er een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie zijn, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over het koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

Deze gegevensoverdracht is met name bedoeld voor identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De controller zal Worldpay voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie, in het bijzonder als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. Persoonsgegevens die tussen Worldpay en de controller worden uitgewisseld, worden door Worldpay doorgegeven aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

Worldpay zal de persoonsgegevens ook aan dienstverleners of onderaannemers bekendmaken indien dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens in de bestelling te verwerken.

Om te beslissen over de totstandkoming, implementatie of beëindiging van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Worldpay gegevens en informatie over het koopgedrag van de betrokkene, alsmede waarschijnlijkheidswaarden[jat4]  voor hun gedrag in de toekomst (de zogenaamde score). De berekening van de score wordt uitgevoerd op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk gewenst moment de toestemming voor verwerking van persoonsgegevens bij Worldpay in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het privacybeleid van Worldpay is te vinden op https://www.worldpay.com/uk/privacy-policy.

28. Betaling: Privacybeleid en betaling via PayPal

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online aanbieder van betalingsdiensten. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privé- of zakelijke accounts. Bovendien heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek accountnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen te verrichten aan derden of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook de functies van trustee over en biedt kopersbescherming.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens de bestelprocedure in onze webwinkel "PayPal" selecteert als betalingsoptie, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De algemene persoonsgegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling.

Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller verstrekt PayPal persoonlijk identificeerbare informatie, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de controller, kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

PayPal kan persoonsgegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen of als de gegevens in de bestelling verwerkt moeten worden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het privacybeleid van PayPal is beschikbaar via https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

29. Krediet check

Voorafgaand aan de sluiting van het contract, bijvoorbeeld bij een aankoop op rekening, is het vereist, in overeenstemming met Artikel 22 par. 2 lit. van de AVG, om identiteits- en kredietinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverleners (kredietreferentiebureaus). Uw persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole, zullen we overdragen aan:

SCHUFA Holding AG

Kormoranweg 5

65201 Wiesbaden

Creditreform Boniversum GmbH

Hellersbergstraße 11

41460 Neuss

CRIF Bürgel GmbH

Radlkoferstraße 2

81373 München

Passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, zullen hierin worden meegenomen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten door contact te maken via de beschreven contactmogelijkheden. Na voltooiing van het contract worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden voor verder gegevensgebruik, wat wettelijk is toegestaan en die wij u in deze verklaring meedelen

30. Integratie van het Trusted Shops keurmerk

Om het keurmerk van Trusted Shops en de verzamelde reviews weer te geven, evenals het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling, is de Trusted Shops-badge op deze website opgenomen.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze website optimaal te vermarkten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f AVG. Het keurmerk en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen. Wanneer de TrustedShop-badge wordt geopend, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat gegevens documenteert zoals uw IP-adres, datum en tijd van opvragen van de badge, overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.Andere persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, als u hiermee heeft ingestemd na voltooiing van een bestelling van Trusted Shops-producten of als u zich al had geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Beoordelingsherinnering van Trusted Shops: Als u ons uw nadrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. van AVG, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een evaluatieherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

31. Juridische basis van verwerking

Artikel 6 lid 1, zin 1 lit. a AVG biedt ons bedrijf een wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming krijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten met de betrokkene, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1, zin 1 lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1, zin 1 lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, zin I lit. d AVG. Tenslotte kunnen verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6, zin I lit. f AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene vooropstaan. Dergelijke verwerkingen zijn in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was de wetgever van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de controller is (overweging 47, tweede zin, AVG).

32. Legitieme belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de controller of een derde partij

De verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 zin I lit. f AVG, is ons legitiem belang om onze activiteiten uit te voeren ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders. 

33. De opslagduur van persoonsgegevens

Het criterium voor de opslagduur van persoonsgegevens is de wettelijke bewaarperiode. Na de vervaltijd worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

34. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens, de noodzaak van het sluiten van het contract, de verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals fiscale regelgeving) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals informatie over de contractant). Het kan nodig zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt om een contract af te sluiten. De betrokkene is namelijk verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem afsluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat er geen contract met de betrokkene kan worden afgesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene indivudeel informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

35. Over geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is opgesteld door de privacystatementsgenerator van[jat5]  DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe gegevensbeschermingsfunctionaris München[jat6] , in samenwerking met de advocaat voor gegevensbeschermingswetgeving Christian Solmecke.