00800 2500 3500(gratis, ma-vr van 08:30-18 uur)

Herroepingsrecht

Versie: 25 oktober 2019

Herroepingsrecht inzake de levering van goederen

Uw bestelling houdt een aanbod tot levering van goederen jegens ons in. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen dit aanbod te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed resp. de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

 

RMD Logistics GmbH
c/o Precon Service Center
Johann-Dahlem-Straße 54
DE-63814 Mainaschaff
Duitsland

E-Mail: info@precondieet.nl
Fax: 00800 2224 4422

Servicenummer: 00800 2500 3500
(gratis, ma-vr van 08:30-18:00 uur)

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de geplaatste bestelling te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze koop van goederen herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de koop te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit uw bestelling te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt nagekomen mits u de ongeopende en ongebruikte goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen retourneert.

Wij nemen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening. Bij het Precon Team kan via het servicenummer 00800 2500 3500 (gratis, ma-vr van 08:30 tot 18:00 uur) of per e-mail een retourlabel worden aangevraagd. De portokosten voor het ongefrankeerd verzenden van uw retourzending brengen wij u in rekening.

U draagt enkel de kosten voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dat waardeverlies te wijten is aan een omgang ermee, die niet vereist is voor de controle van de kwaliteit, van eigenschappen en het functioneren van de goederen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand inzake de levering van goederen die snel kunnen bederven dan wel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, of inzake de levering van verzegelde goederen die om redenen van de volksgezondheid of van hygiënische aard niet geschikt zijn voor teruggave en waarvan de verzegeling na de levering verwijderd werd.