00800 2500 3500(gratis, ma-vr van 08:30-18 uur)

Herroepingsrecht

Versie: 19.8.2019

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed resp. de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Precon Service Center -RMD Logistics GmbH
Johann-Dahlem-Straße 54
DE-63814 Mainaschaff
Duitsland
E-Mail info@precondieet.nl
Fax: 00800 2224 4422.

Servicenummer: 00800 2500 3500
(gratis, ma-vr van 08:30-18 uur)

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt nagekomen mits u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen retourneert.

Wij nemen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening.

U draagt enkel de kosten voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dat waardeverlies te wijten is aan een omgang ermee, die niet vereist is voor de controle van de kwaliteit, van eigenschappen en het functioneren van de goederen. Onder „controle van de eigenschappen en het functioneren“ wordt verstaan het testen en uitproberen van de bedoelde goederen, zoals het in de gewone winkel mogelijk en gebruikelijk is.