00800 2500 3500(gratis, ma-vr van 08:30-18 uur)

Algemene voorwaarden

Versie: 27-09-2021

§1 Geldigheidsgebied

Voor zakenrelaties tussen u en Precon GmbH & Co. KG resp. de Precon-groep zijn uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie geldig. Afwijkende voorwaarden van de besteller accepteert Precon niet, tenzij Precon hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord is gegaan.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

Uw bestelling is voor ons een aanbieding om een verkoopovereenkomst af te sluiten. Wanneer u een online bestelling bij Precon plaatst, sturen wij een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen en met vermelding van de bijzonderheden daarvan (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging geldt als aanvaarding van uw aanbieding.

De contractpartner is Precon GmbH & Co. KG. Bij een bestelling via fax, per brief of per telefoon komt de aanvaarding van de aanbieding binnen 2 dagen na bestelling tot stand door de verzending van de goederen.

Precon biedt geen producten aan voor aankoop door minderjarigen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij alle producten slechts verkopen in huishoudelijke hoeveelheden. Dit geldt zowel voor het aantal in het kader van een bestelling bestelde producten als de verrichting van meerdere bestellingen van hetzelfde product bij welke de afzonderlijke bestellingen een huishoudelijke hoeveelheid omvatten.

§ 2a Opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de overeenkomst

U kunt onze Algemene Verkoopsvoorwaarden raadplegen op de website www.bcmdieet.nl onder „Algemene voorwaarden“.

U kunt dit document afdrukken of opslaan. Dit kunt u doen op de manier zoals u gewoon bent met uw internetserviceprogramma (= browser: meestal "File" of “Bestand” -> "Opslaan als"). U kunt dit document eveneens downloaden in pdf-formaat en bewaren. Om het pdf-bestand te openen, hebt u het gratis programma Adobe Reader nodig (verkrijgbaar op www.adobe.de) of een vergelijkbaar programma waarmee u pdf-formaat kunt lezen.

U kunt ook de gegevens van uw bestelling eenvoudig opslaan. Dit doet u door de AV te downloaden, ofwel wacht u tot u de automatische bestelbevestiging ontvangt die wij u bijkomend per e-mail toesturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Deze bestelbevestigingsmail bevat nogmaals de gegevens van uw bestelling en kunt u gemakkelijk afdrukken of opslaan met uw e-mailprogramma.

Uw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen. Om veiligheidsredenen zijn ze echter niet direct voor u toegankelijk. Wij bieden iedere klant een door middel van een wachtwoord beveiligde klantenzone, myBCM, aan. Hier kunt u gegevens over uw bestellingen raadplegen en uw adres-, gebruikers-, en betalingsinstellingen beheren en opslaan.

§ 3 Verbreking

Precon verplicht zich ertoe de bestelling onder de vermelde voorwaarden te aanvaarden. Prijzen worden naar eer en geweten vermeld. Bij schrijf-, druk- en rekenfouten is Precon gerechtigd tot verbreking van de overeenkomst of tot berekening van de correcte prijs en garandeert ook u het recht de overeenkomst onmiddellijk te verbreken. Indien de leverancier van Precon ondanks contractuele verplichting niet aan Precon kan leveren, kan Precon de overeenkomst ten opzichte van u verbreken. In dat geval zullen wij u eventueel reeds uitgevoerde tegenprestaties per direct terugbetalen.

§ 4 Levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering vanuit het magazijn aan het door de besteller opgegeven leveringsadres. De levertermijn bedraagt ongeveer drie tot vijf werkdagen.

§ 5 Garantie

Indien de bestelde goederen bij levering niet vrij van gebreken zijn, hebt u in overeenstemming met de wettelijke bepalingen het recht om nakoming van de overeenkomst te verlangen, de overeenkomst te verbreken of de koopprijs te verlagen en daarnaast schadevergoeding te vorderen. Indien het pakket bij levering zichtbaar beschadigd is, dient u het pakket te weigeren.

§ 6 Vervaldatum en betaling, verzuim

De besteller kan het bedrag van de aankoop via iDeal, PayPal of per creditcard (Visa en MasterCard) betalen. In bepaalde gevallen behouden wij ons het recht voor de goederen pas te leveren na vooruitbetaling. Dit zullen wij tijdig op voorhand melden en met u afspreken.

In geval van betaling per creditcard wordt het bedrag van uw rekening gehaald op het moment van de verzending van de goederen. In geval van betaling via factuur is het aankoopbedrag onmiddellijk betaalbaar bij de bestelling en dient het ten laatste 10 dagen na levering te worden voldaan. BCM biedt gratis levering aan huis vanaf 99€ bestelwaarde. Het aandeel in de verzendkosten bij bestelling onder 99€ bedraagt voor leveringen van boeken 3,50 € en voor leveringen van goederen 4,90 €. De vermelde verzendkosten zijn enkel van toepassing voor verzending in Nederland.

Indien de besteller te laat betaalt, heeft Precon GmbH & Co. KG het recht om achterstandsrente ter hoogte van 5% boven de door de Europese Centrale Bank bekendgemaakte basisrente per jaar te vorderen. Indien Precon GmbH & Co. KG op aantoonbare wijze aanspraak kan maken op een hogere achterstandsrente, heeft Precon GmbH & Co. KG het recht om deze te vorderen. Precon GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om aanmaningskosten ten bedrage van 10 € te vorderen.

§ 7 Verrekening en retentierecht

U hebt alleen dan het recht op verrekening wanneer uw tegenclaim op een rechtsmatig vastgestelde aanspraak berust, of door Precon erkend wordt. U kunt alleen dan het recht van retentie uitoefenen voor zover uw tegenclaim op eenzelfde contractuele relatie berust.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud en prijs

Tot het moment van volledige betaling van alle tegen u bestaande vorderingen blijven de geleverde goederen eigendom van Precon. Alle prijzen omvatten de respectievelijk van toepassing zijnde btw.

§ 9 Aansprakelijkheid voor gebreken

Indien de goederen een gebrek vertonen, dan gelden de wettelijke bepalingen. De overdracht van deze claims van de besteller is uitgesloten. De terugzending van de gebrekkige goederen dient te gebeuren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Precon behoudt zich het recht voor om onder de wettelijk geregelde voorwaarden schadevergoeding te vorderen. Indien Precon verantwoordelijk is voor een gebrek aan de goederen, heeft Precon het recht om naar eigen keuze het gebrek te verhelpen of goederen te leveren ter vervanging. Indien Precon niet bereid is of niet in staat is tot het verhelpen van het gebrek/het leveren van goederen ter vervanging of indien deze langer dan een billijke periode vertraagd zijn, om redenen waarvoor Precon verantwoordelijk is, of indien het verhelpen van het gebrek/het leveren van goederen ter vervanging anderszins faalt, hebt u naar eigen keuze het recht om de overeenkomst te verbreken of een overeenkomstige vermindering van de koopprijs te verlangen. Uw aanspreekpunt bij vragen in verband met garantie of klachten zijn de medewerkers van de BCM Servicetelefoon op het nummer 00800 2500 3500 (gratis vanaf de vaste lijn) of voor schriftelijke aanvragen:

Precon GmbH & Co. KG

Precon Klantenservice

Friedensplatz 4 

DE - 64283 Darmstadt

Tenzij in het hiernavolgende anders bepaald, zijn verdergaande claims door u om eender welke rechtsgrond uitgesloten. Precon is dan ook niet aansprakelijk voor schade die niet aan het geleverde goed zelf is ontstaan; in het bijzonder is Precon niet aansprakelijk voor winstverlies of andere financiële verliezen. In de mate waarin de aansprakelijkheid van Precon uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor zover deze wettelijk is uitgesloten. Voor zover Precon op nalatige wijze een voor de overeenkomst wezenlijke plicht niet nakomt, is de vervangingsplicht voor materiële of persoonlijke schade beperkt tot de typisch ontstane schade. De garantieperiode bedraagt twaalf maanden, te rekenen vanaf de risico-overgang. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor schadeclaims van door een gebrek ontstane gevolgschade, voor zover er geen claims worden gevorderd uit hoofde van een onrechtmatige daad.